Voorwaarden

Algemene voorwaarden en copyright

Toepasselijkheid

Academie – webshop – website en overige publicaties

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de opleidingen, webshop en website en overige uitingen van het Landelijk Expertisecentrum Sterven, nader te noemen LES. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het Landelijk Expertisecentrum Sterven

Totstandkoming van de overeenkomst bij de academie

De overeenkomst tussen het LES en de toekomstige student komt tot stand nadat de student zich heeft ingeschreven voor een open opleiding, hierna te noemen opdracht. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

Annulering van de opdracht door de student

Student heeft het recht om de opdracht te annuleren per brief of per email.
Annulering of wijziging door de student kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de student verplicht 50% te vergoeden.
Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de opdracht is de student verplicht 75% te vergoeden.
Bij annulering vanaf of korter dan 1 week voor aanvang van de opdracht dient 100% te worden vergoed.
In geval de student gedurende de opleiding tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de opleiding deelneemt, is de student gebonden tot betaling van het volledige bedrag conform de betalingsovereenkomst.

Annulering van de opdracht door LES

Het LES heeft het recht zonder opgaaf van redenen een open opleiding te annuleren in welk geval de student recht heeft op terugbetaling binnen 7 dagen van het volledige door student aan het LES betaalde bedrag.
Het LES is te allen tijde gerechtigd de data en tijden van de open opleidingen te wijzigen.
Het staat het LES te allen tijde vrij de inhoud en opzet van de open opleidingen te wijzigen, zonder dat de student daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft.
Indien het LES  tot het oordeel komt dat van de student in redelijkheid niet kan worden verwacht aan de open opleiding deel te nemen, kan het LES besluiten tot terugbetaling van het deelnemersbedrag.

Prijzen

De prijzen van de open opleidingen die staan vermeld op de website van het LES, in flyers en eventueel ander promotiemateriaal zijn in principe bindend. Het LES heeft echter het recht haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na de bevestiging van een opdracht, de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.
Bij niet, of niet-tijdige betaling komen alle kosten die LES  moet maken om het haar toekomende te innen, voor rekening van student. Deze kosten bedragen ten minste 10%, met een minimum van € 125,- van het te vorderen bedrag.

Vertrouwelijkheid

Het LES verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot student. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan het LES en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden. Gesprekken tijdens opleidingen worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende docent geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de betrokken deelnemer daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op door het LES uitgegeven informatie- en opleidingsmateriaal berust bij het LES, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Student kan alleen gegevens uit enig materiaal publiceren of vermenigvuldigen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het LES.

De overeenkomst

De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LES onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de overeenkomst altijd worden ontbonden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft LES passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Bij elektronische betaling worden daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

LES kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien LES op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

LES zal bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • het bezoekadres van de stichting waar de gebruiker met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop van het herroepingsrecht gebruik kan worden gemaakt, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Indien LES zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de gebruiker de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens deze termijn wordt zorgvuldig omgegaan met het product en de verpakking. De gebruiker zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – retourneren.

Kosten in geval van herroeping

Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien een bedrag betaald is, zal LES dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door LES alleen worden uitgesloten indien het LES dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

LES staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Levering en uitvoering

LES zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de gebruiker aan LES kenbaar heeft gemaakt.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal LES per omgaande in contact treden met de gebruiker. De door LES ontvangen betalingen voor deze producten of diensten worden binnen een termijn van maximaal 30 dagen aan de gebruiker overgemaakt.

De levering van de bestelde producten zal binnen maximaal 5 werkdagen afgehandeld zijn.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de gebruiker bij LES, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de gebruiker verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van de goederen of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan LES te melden.

In geval van wanbetaling heeft LES behoudens wettelijke beperkingen, het recht om gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Onze webpublicaties en overige artikelen

LES sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van LES, of met de tijdelijke onmogelijkheid om LES te kunnen raadplegen. LES is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van LES verkregen is. LES zal de lezer altijd aanraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via LES verkregen informatie.

De informatie op de website van LES wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

LES behoudt tevens het recht – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal.

Een bezoeker/ster van de site van LES mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van LES (ook niet via een eigen netwerk).

Online Shop

LES besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de website en aan haar producten. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Oktober 2023