Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Intensive ‘Omgaan met Sterven’ op post-HBO niveau en op alle toekomstige opleidingen met open inschrijving van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het Landelijk Expertisecentrum Sterven.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen het Landelijk Expertisecentrum Sterven en de toekomstige student komt tot stand nadat de student zich heeft ingeschreven voor een open opleiding, hierna te noemen opdracht. Er geldt een bedenkingtermijn van 14 dagen.

 

Annulering van de opdracht door de student

Student heeft het recht om de opdracht te annuleren per brief of per email.
Annulering of wijziging door de student kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de student verplicht 50% te vergoeden.
Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de opdracht is de student verplicht 75% te vergoeden.
Bij annulering vanaf of korter dan 1 week voor aanvang van de opdracht dient 100% te worden vergoed.
In geval de student gedurende de opleiding tussentijds beëindigd of anderszins niet aan de opleiding deelneemt, is de student gebonden tot betaling van het volledige bedrag conform de betalingsovereenkomst.

 

Annulering van de opdracht door het Landelijk Expertisecentrum Sterven

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven heeft het recht zonder opgaaf van redenen een open opleiding te annuleren in welk geval de student recht heeft op terugbetaling binnen 7 dagen van het volledige door student aan het Landelijk Expertisecentrum Sterven betaalde bedrag.
Het Landelijk Expertisecentrum Sterven is te allen tijde gerechtigd de data en tijden van de open opleidingen te wijzigen.
Het staat het Landelijk Expertisecentrum Sterven te allen tijde vrij de inhoud en opzet van de open opleidingen te wijzigen, zonder dat de student daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft.
Indien het Landelijk Expertisecentrum Sterven tot het oordeel komt dat van de student in redelijkheid niet kan worden verwacht aan de open opleiding deel te nemen, kan het Landelijk Expertisecentrum Sterven besluiten tot terugbetaling van het deelnemersbedrag.

 

Prijzen

De prijzen van de open opleidingen die staan vermeld op de website van het Landelijk Expertisecentrum Sterven, in flyers en eventueel ander promotiemateriaal zijn in principe bindend. Het Landelijk Expertisecentrum Sterven heeft echter het recht haar prijzen te allen tijden te wijzigen, met dien verstande dat na de bevestiging van een opdracht, de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden.

 

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.
Bij niet, of niet-tijdige betaling komen alle kosten die het Landelijk Expertisecentrum Sterven moet maken om het haar toekomende te innen, voor rekening van student. Deze kosten bedragen ten minste 10 %, met een minimum van € 125,- van het te vorderen bedrag.

 

Vertrouwelijkheid

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot student. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan het Landelijk Expertisecentrum Sterven en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden. Gesprekken tijdens opleidingen worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende docent geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de betrokken deelnemer daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op door het Landelijk Expertisecentrum Sterven uitgegeven informatie- en opleidingsmateriaal berust bij het Landelijk Expertisecentrum Sterven, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Student kan alleen gegevens uit enig materiaal publiceren of vermenigvuldigen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Landelijk Expertisecentrum Sterven.

Te koop in onze webshop ons magazine DREMPEL, bestel hier Webshop