Privacy verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van het Landelijk Expertisecentrum Sterven.

Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop de gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen en/of doen wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt het Landelijk Expertisecentrum Sterven uw persoonsgegevens?

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

a. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
b. Het voeren van de studenten-, vrijwilligers- , betrokkenen- en donateursadministratie.
c. Het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden.
d. Het bevragen van studenten, vrijwilligers, betrokkenen en donateurs en het doen van onderzoek.
e. Het registreren van instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies).
f. Eventueel het opnemen van telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden.
g. Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.
h. Onze bedrijfsvoering.
i. Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
j. Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven verwerkt persoonsgegevens via o.a. onze administratie algemeen en opleidingen, CRM-systemen en de website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt het Landelijk Expertisecentrum Sterven dus persoonsgegevens niet zonder voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt het Landelijk Expertiscecentrum Sterven?
a. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
b. Bankrekeningnummer (IBAN);
c. Telefoonnummer;
d. Geboortedatum;
e. Geslacht;
f. E-mailadres;
g. Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen).

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief.
Het Landelijk Expertisecentrum Sterven biedt nieuwsbrieven aan, waarmee onze studenten, vrijwilligers, donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws, opleidingen, inspiratie en projecten en initiatieven vanuit het Landelijk Expertisecentrum Sterven.

Het e-mailadres wordt alleen met toestemming toegevoegd aan deze lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link, waarmee u zich kunt afmelden. De abonneebestanden van de nieuwsbrieven worden niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt het Landelijk Expertisecentrum Sterven voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
Het Landelijk Expertisecentrum Sterven gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt ze passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Het Landelijk Expertisecentrum Sterven deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van het Landelijk Expertisecentrum Sterven kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Het Landelijk Expertisecentrum Sterven maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven kan alleen uw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer daar zelf toestemming voor is gegeven.

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
Het Landelijk Expertisecentrum Sterven bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u de gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover het Landelijk Expertisecentrum Sterven nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat bij het verstrekken van een kopie van een Privacyverklaring aan het Landelijk Expertisecentrum Sterven, een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, bij een kopie het BSN, document identificatienummer en de Machine Readable Zone (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar voor het Landelijk Expertisecentrum Sterven maakt.

Stuur dit verzoek naar:

Landelijk Expertisecentrum Sterven

Jkh Nedermeijer van Rosenthalweg 9

6862 ZR  Oosterbeek

Ook bent u gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past het Landelijk Expertisecentrum Sterven passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Het Landelijk Expertisecentrum Sterven neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Noodzakelijke/functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op uw wensen. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden.

Privacyverklaring
Bij de inrichting van Google Analytics heeft het Landelijk Expertisecentum Sterven de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

• Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken;
• De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.

Tracking cookies
De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Via deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten.

Privacy beleid van derden
Op de website van het Landelijk Expertisecentrum Sterven kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Het Landelijk Expertisecentrum Sterven kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 augustus 2023

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

31 augustus 2023

Stichting Landelijk Expertisecentrum Sterven